• R/O
  • SSH
  • HTTPS

ttssh2: コミット


コミットメタ情報

リビジョン7112 (tree)
日時2018-05-28 18:09:11
作者doda

ログメッセージ

変更履歴更新 (r7101)

| keyboard-interactive 認証の表記を修正 #38004
|
| 併せて /passwd=keyboard-interactive を追加

変更サマリ

差分

--- trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7111)
+++ trunk/doc/en/html/about/history.html (revision 7112)
@@ -3010,6 +3010,12 @@
30103010
30113011 <h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
30123012 <ul class="history">
3013+ <li>Changes
3014+ <ul>
3015+ <li>in <a href="../commandline/ttssh.html#auth">/auth= commandline option</a>, accept keyboard-interactive keyword.</li>
3016+ </ul>
3017+ </li>
3018+
30133019 <li>Bug fixes
30143020 <ul>
30153021 <li>Can't open normal ssh (shell) session after using ssh subsystem.</li>
--- trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7111)
+++ trunk/doc/ja/html/about/history.html (revision 7112)
@@ -3016,6 +3016,12 @@
30163016
30173017 <h3><a name="ttssh_2.85">2018.05.xx (Ver 2.85)</a></h3>
30183018 <ul class="history">
3019+ <li>変更
3020+ <ul>
3021+ <li><a href="../commandline/ttssh.html#auth">/auth= コマンドラインオプション</a>で keyboard-interactive を受け付けるようにした。</li>
3022+ </ul>
3023+ </li>
3024+
30193025 <li>バグ修正
30203026 <ul>
30213027 <li>SSH サブシステムへの接続後に、通常の SSH (シェル)セッションが開けない問題を修正した。</li>
旧リポジトリブラウザで表示