Senna-Java のインストール方法

Senna-Java のインストール方法 はまだ書かれていません。